esf

Kratka predstavitev projekta

Državni izpitni center je s skupino partnerskih organizacij iz več držav EU (Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Irska, Portugalska in Slovenija) uspešno kandidiral pri Evropski znanstveni fundaciji (European Science Foundation) na projektu Vzpostavljanje baze znanja za kakovost v izobraževanju: Testiranje dinamične teorije učinkovitosti v izobraževanju (Establishing knowledge base for quality in education: Testing a Dynamic Theory of Educational Effectiveness; EUROCORES ECRP). Slovenski del projekta financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

V mednarodni raziskavi se zbirajo podatki, ki bodo omogočili vpogled v različne dejavnike, ki na nivojih učenca, učitelja, šole in države vplivajo na učinkovitost izobraževanja. V raziskavo so vključeni učenci 4. razredov izbranih osnovnih šol ter njihovi učitelji. Zbiranje podatkov poteka v dveh delih; na začetku in koncu šolskega leta 2010/2011, ostale dejavnosti v okviru raziskave pa potekajo tekom celotnega šolskega leta.

Projekt izvajamo na vzorcu naključno izbranih 50-60 osnovnih šol, ki smo jih razporedili v tri skupine. Skupine šol so po prvem preverjanju znanja deležne različnih dodatnih aktivnosti. Prva skupina je kontrolna; šole v tej skupini niso deležne dodatnih aktivnosti med letom. V drugi skupini spodbujamo procese samoevalvacije, v tretji skupini pa skušamo samoevalvacijo podkrepiti s spoznanji iz teorije, pri čemer izhajamo iz dinamičnega modela učinkovitosti v izobraževanju. Dinamični model sta utemeljila mednarodna raziskovalca Bert Creemers in Leonidas Kyriakides, ki sta tudi nosilca omenjenega mednarodnega projekta.

Aktivnosti v tem projektu skušajo omogočiti »most« med raziskovalci in učitelji, med spremembami v praksi (ang. school improvement) in teoretičnimi usmeritvami/ugotovitvami (ang. educational effectiveness research).

Ob koncu projekta bomo vsem šolam posredovali povratne informacije o uspehu učencev na matematičnem in naravoslovnem preizkusu, rezultati raziskave pa bodo objavljeni v skupnem poročilu vseh držav.